E-İŞLETME (UE) (YLS-Tezsiz) HAKKINDA SSS

Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe bilimlerine ait dersler yer almaktadır. Programın süresi 3 yarıyıldır. Bu programa yapılacak başvurular Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından alınmaktadır.

Uzaktan Eğitim E-İşletme (YLS-Tezsiz) 2017/2018 kayıtları için lütfen üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasına bakınız. http://sbe.kocaeli.edu.tr/

Lisansüstü Programlara Başvuru Sistemi için tıklayınız: http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/Onkayit/index.cfm?FenSonuc=1&SaglikSonuc=1&SosyalSonuc=1

Bilgi için e-posta adresi: sosbil@kocaeli.edu.tr

Tel: (0262) 303 10 00 santral veya direkt (0262) 303 17 52

Uzaktan Eğitim E-İşletme (YLS-Tezsiz) derslerine girişi için tıklayınız: http://uzem.kocaeli.edu.tr/ue/

PROGRAM HAKKINDA BİLGİ:

1-Kabul Koşulları: İlgili alanlardan 4 yıllık lisans mezunu olanlar başvurabilirler. Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatte, sırayla mülakata alınır. Mülakat, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya mülakat notu verilir. Mülakat notu, 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Bir adayın başarı değerlendirmesi/notu: Başvurduğu programın puan lisans kademesi not ortalamasının % 20’si ve mülakat notunun % 80’inun toplanmasıyla elde edilir. Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.

2-Mezuniyet Koşulları: Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 90 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda proje çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, projesi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

3-Kazanılan Derece: İşletme (Tezsiz) Yüksek Lisansı

AKTS NEDİR?

Avrupa Birliği, eğitimin kalitesini artırmak ve yüksek öğrenim düzeyindeki öğrencileri geliştirmek için üniversiteler arası işbirliğine önem vermekte ve bu konudaki çalışmaları içerisinde Sokrates/Erasmus programının da yer aldığı değişik eğitim programları ile desteklemektedir. Erasmus programının başarısı, yurtdışında eğitim almanın diğer ülkelerin dil ve kültürleri hakkında bilgi sağlamanın yanında akademik ve profesyonel gelişim açısından da önemli olduğunu göstermiştir.

Çalışmaların ve diplomaların tanınması zorunluluğu, Avrupa genelinde öğrenci ve öğretmenlerin herhangi bir engele takılmadan hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Erasmus programı içinde pilot projeler yoluyla geliştirilmiş olup, giderek daha geniş bir alanda kullanılmaktadır.

AKTS kısaltması, Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi anlamına gelip, İngilizcede ECTS (European Credit Accumulation and Transfer System) şeklinde adlandırılmaktadır. Ulusal sınırların kaldırıldığı bir Avrupa'da yüksek öğretim kurumları arasında işbirliğinin sağlam ve saydam temellere oturtulması AKTS'nin temel amacıdır. AKTS kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır. Sistem, başarı ve öğrenme düzeyleri için ortak bir platform oluşturarak, kurumların başarıyı değerlendirmelerini kolaylaştırmaktadır.Böylece ulusal yükseköğretimin uluslararası düzeyde yorumu kolaylaşmaktadır.

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli bir sistemdir. Avrupa sisteminde eğitim programının hedefleri ağırlıklı olarak öğrenim sürecinin sonunda elde edilecek kazanım ve becerilere göre tanımlanmış olacaktır. Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, öğrenme süreçleri arasında mukayese ve ölçüm yapmayı mümkün kılmakta, öğrenmeye biçilen kredi değerinin bir kurumdan ötekine aktarılmasını sağlamaktadır.

AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.

 

KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
İşletme Tezsiz (Uzaktan Eğitim) 1AKTS DEĞERİ=70 TL
Tezsiz Uzaktan Eğitim YLS Programı için proje dönemi ücreti=1000TL
Not: Öğrenci mezun olabilmesi için 2 dönemde toplam 60 AKTS
ve Dönem Projesi alması zorunludur. Eğitim süresi max. 3 yarıyıldır.
I.Dönem = 30 AKTS x 70 TL = 2100 TL
II.Dönem = 30 AKTS x 70 TL = 2100 TL
III.Dönem = Proje = 1000 TL
Toplam = 5200 TL

AKTS KREDİSİ NEDİR?

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer,  bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu is yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.

AKTS kredisi seçmeli ya da zorunlu tüm ders üniteleri için düzenlenmelidir. Ayrıca proje, tez, alan çalışması gibi program dahilindeki çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilir.

AKTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.

AKTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir.

AKTS' de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.

UE | ESD | SERVİS | EDESTEK | YBUÖ | DESTEK